Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Web2do opgemaakt 2018, te Krommenie
PDF kunt u 
hier downloaden.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
Artikel 5 – Aanvang van de overeenkomst
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 8 – Webprovider
Artikel 9 – Levering en levertijd
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Copyright
Artikel 12 – Prijzen
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Derden
Artikel 15 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Artikel 16 – Overige bepalingen
Artikel 17 – Privacy bepalingen


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Web2do: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Web2do een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Web2do.
 • Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Web2do
Vogelmelkstraat 14
1562 AP Krommenie

Telefonisch te bereiken op 06 – 1112 7949
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur

info@web2do.nl
www.web2do.nl
KvK-nummer 70814805
BTW nr: NL002106911B16


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Web2do gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Web2do verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Web2do verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Web2do en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Web2do.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De door Web2do gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Web2do is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Web2do wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Web2do zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen doormiddel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 – Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Web2do;
– de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.


Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Web2do zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Web2do het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Web2do aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
 3. Web2do is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Web2do is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Web2do kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Web2do zijn verstrekt, heeft Web2do het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Web2do mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Made by Web2do’. Daarnaast heeft Web2do het recht om een portfolio afbeelding op https://web2do.nl te plaatsen met eventueel daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8 – Webprovider

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig zakelijk webhostingcontract bij een door Web2do of opdrachtgever uitgekozen webprovider voor een bestaande website.
 2. Web2do zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
  – het up-to-date houden van de mogelijk aanwezige WordPress installatie(s);
  – het maken van een automatische wekelijkse back-up van de website bestanden en database(s). Web2do kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-ups (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn.
  – Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.
  – Web2do geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.
 3. Web2do is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Web2do te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Web2do ontstaat.
 4. Web2do verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van Web2do. Web2do treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.
 5. Web2do kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 6. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Web2do zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
 7. Web2do is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 8. Web2do heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).
 9. Web2do is niet aansprakelijk indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is.

Artikel 9 – Levering en levertijd

 1. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 2. Tussentijdse resultaten worden door Web2do op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Web2do, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Web2do is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Web2do van de betreffende functionaliteit of plugin.
 5. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Web2do bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Web2do op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Web2do of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Web2do.
 2. Web2do is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Web2do slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Web2do voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Web2do is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Web2do geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 11 – Copyright

 1. Al het door Web2do vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Web2do niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Het eigendom van door Web2do verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Web2do, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Web2do hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Web2do gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Web2do behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 – Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Web2do naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

Artikel 13 – Betaling

 1. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Web2do en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Web2do volgens afspraak te honoreren.
 2. De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
 3. De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Web2do de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Web2do kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Web2do niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
 4. Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Web2do een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Web2do overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Web2do een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 10,00, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 6. Tenzij anders overeen gekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden 14 dagen na uitschrijven van de jaarlijkse factuur. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 7. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 8. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden.

Artikel 14 – Derden

 1. Web2do is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Web2do doorgevoerd.
 2. Web2do is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Web2do bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 16 – Overige bepalingen

 1. Web2do zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Web2do.
 2. Wanneer Web2do bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Web2do is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Web2do zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. Web2do is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Web2do zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
 5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 6. Web2do heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17 – Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Web2do slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Web2do. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Web2do verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.